NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
NQ Hội đồng quản trị
  • Cty CP Phát hành Sách Giáo dục: 046 253 4305
  • P. Kinh doanh Học liệu và Dự án: 046 253 4303
  • P. Kinh doanh xuất bản phẩm: 046 253 4308/09
Twitter Pinterest Google Plus

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thanh toán tạm ứng cổ tức 2015

Nghị quyết hội đồng quản trị (về việc góp vốn thành lập và cử người quản lí phần vốn góp tại Công ty CP Phát hành sách Giáo dục)

Nghị quyết hội đồng quản trị (về việc thoái vốn tại Công ty Sách TBTH Cao Bằng)

1

HAEBCO

VIDEO

Sách với bạn đọc (Truyện đọc giáo dục lối sống)

ĐỐI TÁC