Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Tài liệu đại hội)  

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016