Điểm sách
HTGV.jpg
Banner_hotro_GV
Hỗ trợ dạy
Phát triển năng lực trong dạy học môn Tin học- Dành cho THCS - Quyển 1

Học Mĩ thuật lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực

Học Mĩ thuật lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực

Học Mĩ thuật lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực

Học Mĩ thuật lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực

Học Mĩ thuật lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực

Dạy Mĩ thuật lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực

Dạy Mĩ thuật lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực

Dạy Mĩ thuật lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực

Dạy Mĩ thuật lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực

Dạy Mĩ thuật lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực

Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Địa chỉ giao dịch
  • P. Tổ chức hành chính

    Điện thoại: 046 253 4305

  • P. Kinh doanh Học liệu và Dự án

    Điện thoại: 046 253 4303

  • P. Kinh doanh xuất bản phẩm

    Điện thoại: 046 253 4308/09