Xuất bản thông tin

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018